Loading .... [chempa.prj, /produkt/info/html/data-b.htm -> /produkt/html/data/data-b.php] .... ok
 • Search technology on the webpage
 • Databaser
  Länk Databas
  <<<< Informationsmaterial om CLP 1)

  [chemfile(), nC=0 nr=fdiv, f1=/produkt/info/html/fdiv.htm]
  1) CLP, eller CLP-förordningen, står för förordning (EG) 1272/2008 som gäller klassificering, märkning och förpackning av kemiska ämnen och blandningar  Referens = Europeiska kemikaliemyndigheten (ECHA) [chempa(), criter.htm]
  <<<< Klassificerings- och märkningsregistret - inklusive ämnen i bilaga VI till CLP 1)

  [chemfile(), nC=0 nr=fdiv, f1=/produkt/info/html/fdiv.htm]
  1) Europeiska kemikaliemyndigheten Echas information om klassificering och märkning för anmälda och registrerade ämnen inklusive harmoniserade klassificeringar (tabellerna 3.1 och 3.2 i bilaga VI till CLP-förordningen) och namnen på harmoniserade ämnen översatta till samtliga EU-språk.

  Harmonisering, eller tillnärmning, innebär ett aktivt närmande av lagar eller andra författningar mellan medlemsländer inom europeiska unionen.  Referens = Europeiska kemikaliemyndigheten (ECHA) [chempa(), criter.htm]
  <<<< Ämnesregistret 1)

  [chemfile(), nC=0 nr=fdiv, f1=/produkt/info/html/fdiv.htm]
  1) Ämnesregistret innehåller ingen riskinformation, men det går att söka CAS-nr, EG-nr och synonymer för ämnen.  Referens = Kemikalieinspektionen (KEMI) [chempa(), criter.htm]
  <<<< Prioriteringsguiden PRIO 1)

  [chemfile(), nC=0 nr=fdiv, f1=/produkt/info/html/fdiv.htm]
  1) Prioriteringsguiden PRIO ger exempel på farliga ämnen, men är i första hand tänkt att ge kunskap om hur gå till väga för att bedömea vilka kemiska ämnen som är acceptabla ur hälso- och miljösynpunkt.  Referens = Kemikalieinspektionen (KEMI) [chempa(), criter.htm]
  <<<< Echas Search for Chemicals 1)

  [chemfile(), nC=0 nr=fdiv, f1=/produkt/info/html/fdiv.htm]
  1) Europeiska kemikaliemyndigheten Echas samlade information om kemiska ämnen på EU-marknaden. Uppgifterna består av icke-konfidentiell information som inkommit till Echa enligt skyldigheter i Reach, CLP-, biocid- samt PIC-förordningarna. Sök kemiska ämnen efter ämnesnamn, EG-nummer, CAS-nummer, molekylformel, regelområde eller klassificering.  Referens = Europeiska kemikaliemyndigheten (ECHA) [chempa(), criter.htm]
  <<<< Registrerade ämnen 1)

  [chemfile(), nC=0 nr=fdiv, f1=/produkt/info/html/fdiv.htm]
  1) En offentlig databas på Europeiska kemikaliemyndighetens webbplats över REACH-registrerade ämnen. Databasen innehåller bl a nformation om farliga egenskaper, klassificeringar, märkningar och trygg nvändning av ämnen.

  Omfattningen av information om ett enskilt ämne beror bl a av dess import- och tillverkningsmängd. Sökningen i databasen sker bäst enligt ämnets CAS- eller EG-nr, men ämnets namn kan också användas

  Uppgifterna kommer från registreringsunderlag som lämnats in till Echa fram till och med datumet som anges för senaste uppdatering.

  Observera att en del av informationen om registrerade ämnen kan tillhöra tredje part. Användningen av sådan information kan därför kräva ett förhandstillstånd från sådan tredje part.  Referens = Europeiska kemikaliemyndigheten (ECHA) [chempa(), criter.htm]