kemiska ämnen | kemiska produkter | hälsorisker | miljörisker | stålindustrin

Kemiska ämnen i stålindustrin
- hälsorisker - miljörisker - teknisk utbildning - kemiutbildning -

 • - Search technology on the webpage
 • - Contact us
 • Kemiska ämnesområden
  || (draw mousepointer on the button for details on what the title contains)
  \/
  Referens

  Hälsorisker med kemiska ämnen vid ståltillverkning och teknisk beskrivning av produktionsanläggningar
  (kokstillverkning, råjärnstillverkning, råstålstillverkning, skänkmetallurgi, stränggjutning)

  Dokument med information om hälsorisker med
  - processgaser, koksgas, masugnsgas, LD-gas och koloxid
  - biprodukter från kokstillverkning, råbensen, stenkolstjära och svavel
  - tapphåls- och injekteringsmassor som används vid råjärnstillverkning
  - Luftkyld massugnsslagg, hyttsten
  - gjutpulver och täckmedel som används vid stränggjutning
  - tegel och keramiska massor
  - damm, koksgaskondensat, cyanider, dioxiner, legionella, syntetiskt oorganiska fibrer, vitontätningar
  Kemiska ämnen i stålindustrin .... _____________________
  Teknisk beskrivning av processer vid tillverkning av koks från kol, råjärnstillverkning, ståltillverkning, skänkmetallurgi och stränggjutning.

  Rubriken innehåller också information om vilka processgaser som bildas vid ståltillverkning.
  Arbetsplatser - Produktion .... ________________________
  Rubriken innehåller information om arbetsmiljö på arbetsplatser vid ståltillverkning.
  Arbetsplatser - Arbetsmiljö .... _______________________
  Litteratur
  Hälsorisker med kemiska produkter

  - Täckmedel som används vid stränggjutning
  - Gjutpulver som används vid stränggjutning
  - Tegel
  - Gjutmassor
  - Tapphålsmassor och injekteringsmassor
  - Syntetiskt oorganiska fibrer
  - Limmer
  - Hydrauloljor
  - Smörjoljor och smörjfetter
  - Skärvätskor
  - Målarfärger
  - Härdplaster
  - Industriella rengöringsmedel
  Kemiska produkter .... _________________________________
  Litteratur
  Rubriken innehåller information om

  - Miljövetenskap
  - Ekotoxikologi
  - Växthusgaser
  - Försurning, övergödning
  - Ozon
  - Miljögifter
  - Sveriges vattenmyndigheter
  - Fluorerade ämnen
  - Kvicksilver
  - Dioxiner och PCB
  - Atmosfären, världsdelar, kontinenter, världshav och svenska havsområden
  Miljö - industri ____________________________________________
  Litteratur
  Rubriken innehåller information om

  - Atmosfären
  - Världsdelar
  - Kontinenter
  - Världshaven
  - Svenka havsområden
  Miljö - natur _______________________________________________
  Litteratur
  ----
  I den här rubriken finns information om

  Inköp av kemiska produkter

  - Substitution av hälso- och miljöfarliga produkter
  - Import av kemiska produkter
  - Säkerhetsdatablad
  - Förvaring av kemiska produkter border=1 style=border-collapse:collapse bordercolor=darkblue>
  Inköp och utvärdering av kemiska produkter __________________
  Litteratur
  I den här rubriken finns information om

  - Restprodukter
  - Slagger
  - Hantering av farligt avfall från industrin
  - Hantering av farligt hushållsavfall
  - Vägledning om klassificering av farligt avfall 1)

  1) Naturvårdsverket har tagit fram en vägledning om arbetsgången vid klassificering av farligt avfall.

  Klassificering av avfall är avgörande för hur ett antal miljöbestämmelser ska tillämpas.

  Vägledningen är avsedd för verksamheter som har en skyldighet att klassificera avfall med avfallskoder enligt avfallsförordningen (2011:927).

  I den här rubriken finns en länk till vägledningen.
  Slagger, restprodukter, industriavfall, hushållsavfall ______
  Litteratur
  !----------Referens
  Informationsmaterial om CLP
  CLP, eller CLP-förordningen 1), står för förordning (EG) 1272/2008 som gäller klassificering, märkning och förpackning av kemiska ämnen och blandningar.
  1) CLP = Classification, Labelling and Packaging (klassificering, märkning och förpackning)


  Klassificerings- och märkningsregistret - inklusive ämnen i bilaga VI till CLP
  Europeiska kemikaliemyndigheten Echas information om klassificering och märkning för anmälda och registrerade ämnen inklusive harmoniserade klassificeringar 1) (tabellerna 3.1 och 3.2 i bilaga VI till CLP-förordningen) och namnen på harmoniserade ämnen översatta till samtliga EU-språk.
  1) Harmonisering, eller tillnärmning, innebär ett aktivt närmande av lagar eller andra författningar mellan medlemsländer inom europeiska unionen.


  Ämnesregistret
  Ämnesregistret innehåller ingen riskinformation, men det går att söka CAS-nr, EG-nr och synonymer för ämnen.


  Begränsningsdatabasen
  Begränsningsdatabasen är ett hjälpmedel för att hitta regler om förbud och andra användningsbegränsningar som gäller i Sverige för enskilda kemiska ämnen eller ämnesgrupper inom Kemikalieinspektionens verksamhetsområde.


  Bekämpningsmedelsregistret
  I bekämpningsmedelsregistret finns uppgifter om nu godkända och tidigare godkända bekämpningsmedelspreparat i Sverige.


  Prioriteringsguiden PRIO
  Prioriteringsguiden PRIO ger exempel på farliga ämnen, men är i första hand tänkt att ge kunskap om hur gå till väga för att bedömea vilka kemiska ämnen som är acceptabla ur hälso- och miljösynpunkt.


  Echas Search for Chemicals
  Europeiska kemikaliemyndigheten Echas samlade information om kemiska ämnen på EU-marknaden. Uppgifterna består av icke-konfidentiell information som inkommit till Echa enligt skyldigheter i Reach, CLP-, biocid- samt PIC-förordningarna 1).
  1)
  - REACH förordning (EG) 1907/2006 står för Registration, Evaluation, Authorisation and restriction of CHemicals (registrering, utvärdering, tillstånd och begränsning av kemikalier)
  - CLP = Classification, Labelling and Packaging (klassificering, märkning och förpackning)
  - Biocidförordningen är europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 528/2012 om tillhandahållande på marknaden och användning av biocidprodukter
  - PIC-förordningen (Prior Informed Consent, Export och import av farliga kemikalier), ställer krav på anmälan vid export av vissa farliga ämnen till länder utanför EU, förordningen ställer också krav på produktinformation i form av märkning och säkerhetsdatablad


  Registrerade ämnen
  En offentlig databas på Europeiska kemikaliemyndighetens webbplats över REACH-registrerade ämnen 1). Databasen innehåller bl a information om farliga egenskaper, klassificeringar, märkningar och trygg användning av ämnen.

  1) Uppgifterna kommer från registreringsunderlag som lämnats in till Echa fram till och med datumet som anges för senaste uppdatering.
  Databaser ___________________________________________________
  European chemicals agency
  Kemikalieinspektionen
  !----------
 • - Lagstiftning och övrigt om kemiska ämnen
 • I den här rubriken finns utbildningsmaterial från SSAB Luleå om processerna för tillverkning av stålämnen (slabs).

  - Översiktlig beskrivning av processerna

  - Koksverk

  - Råjärn

  - Stålverk

  - Skänkmetallurgi

  - Stränggjutning
  [file_r(), f1=/produkt/info/html/educ_l.htm]
 • - Teknisk utbildning om stålproduktion och kemiutbildning